مقالات و کتابهای ریشه کانال

Title Paper : Lasers in Root Canal Sterilization

Publish : 2013
Language : English
Pages : 5

در این مقاله مروری بر استفاده لیزر در پاکسازی ریشه کانال انجام شده است

Download

Title Paper : Investigation Of Microorganisms In Infected Dental Root Canals

Publish : 2006
Language : English
Pages : 7

هدف از انجام این مطالعه بررسی نوع میکروارگانیسم‎ها جدا شده از بافت‎های پالپ نکروز و درمان‎های اندودنتیکی شکست خورده در ریشه کانال‎های آلوده است. این آزمایش در بازه زمانی یکسال از نوامبر 2002 تا نوامبر 2003 بر روی 90 بیمار انجام شده است

Download

Title Paper : Multifaceted Use of ProRoot MTA Root Canal Repair Material

Publish : 2001
Language : English
Pages : 5

کلرید تری اکسید معدنی (MTA) یک ماده جدید است که اخیرا توسط FDA برای استفاده در درمان پالپ تایید شده است. گزارش شده است که MTA داراي قابلیت زیست سازگاری و انعطاف پذیری است. این گزارش، بررسی ویژگی های فیزیکی و بیولوژیکی MTA و تکنیک های بالینی تجمع مستقیم خمیر، تجدید و رفع درمان هیدروکسید کلسیم است. MTA ماده‌ای به شکل پودر است که باوجود رطوبت، ساختمان بلورینی پیدا می‌کند. هم اکنون از آن در درمان‌های جراحی پری‌اپیکال، درمان دندان‌های با ریشه باز و درمان پالپ زنده استفاده می‌شود.

Download

Title Paper : Evaluating the paper point technique for locating the apical foramen after canal preparation

Publish : 2009
Language : English
Pages : 5

علیرغم اینکه به طور رسمی در ادبیات اندودنتیتی مورد ارزیابی قرار نگرفته است، ادعاهای مربوط به پذیرش تکنیک نقطه کاغذ (PPT) در برآورد موقعیت فورامن آپیکال (AF) مطرح شده است. هدف ما بررسی تکرارپذیری و دقت PPT در برآورد موقعیت AF در یک گروه از بیماران دندانپزشکی بود.

Download
سبد خرید شما بروزرسانی شد