گوتا پرکا و کن کاغذی

گوتا پرکا 2 درصد(استاندارد)
GuttaPercha 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 90,000 ریال
گوتا پرکا 4 درصد
GuttaPercha
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 180,000 ریال
گوتا پرکا 6 درصد
GuttaPercha 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 180,000 ریال
گوتا پرکا 8 درصد
GuttaPercha 8%
کمپانی : متا | META

ناموجود

گوتا پرکا 4 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 4% Spident

موجود

قیمت : 108,500 ریال
گوتا پرکا 6 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 6% Spident

موجود

قیمت : 108,500 ریال
کن کاغذی 2 درصد
Paper Point 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 70,000 ریال
کن کاغذی 4 درصد
paper point
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 90,000 ریال
کن کاغذی 6 درصد
Paper Point 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 90,000 ریال
گوتا بار آبچوراتور متا
GuttaBar
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 700,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد