گوتا پرکا و کن کاغذی

گوتا بار آبچوراتور متا
GuttaBar
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال
گوتا پرکا 6 درصد
GuttaPercha 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 140,000 ریال
گوتا پرکا تقارب 4 % و 6%
GuttaPercha
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 140,000 ریال
گوتا پرکا 4 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 4% Spident

موجود

قیمت : 108,500 ریال
گوتا پرکا 6 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 6% Spident

موجود

قیمت : 108,500 ریال
کن کاغذی تقارب 4% و 6%
paper point
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 70,000 ریال
کن کاغذی 6 درصد
Paper Point 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 70,000 ریال
گوتا پرکا 2 درصد
GuttaPercha 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 68,000 ریال
کن کاغذی 2 درصد
Paper Point 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 58,000 ریال
گوتا پرکا 8 درصد
GuttaPercha 8%
کمپانی : متا | META

ناموجود

سبد خرید شما بروزرسانی شد