گوتا پرکا و کن کاغذی

گوتا پرکا 2 درصد_GuttaPercha 2%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گوتا پرکا 2 درصد
Name: GuttaPercha 2%
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 60,000 ریال
کن کاغذی 2 درصد_Paper Point 2%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کن کاغذی 2 درصد
Name: Paper Point 2%
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 51,000 ریال
گوتا پرکا 4 درصد_GuttaPercha
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گوتا پرکا 4 درصد
Name: GuttaPercha
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 118,000 ریال
کن کاغذی 4 درصد_paper point 4%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کن کاغذی 4 درصد
Name: paper point 4%
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 64,000 ریال
گوتا پرکا 6 درصد_GuttaPercha 6%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گوتا پرکا 6 درصد
Name: GuttaPercha 6%
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 118,000 ریال
گوتا پرکا 8 درصد_GuttaPercha 8%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گوتا پرکا 8 درصد
Name: GuttaPercha 8%
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 118,000 ریال
گوتا بار_GuttaBar
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گوتا بار
Name: GuttaBar
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 650,000 ریال
کن کاغذی 6 درصد_Paper Point 6%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کن کاغذی 6 درصد
Name: Paper Point 6%
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 64,000 ریال
گوتا پرکا 4 درصد اسپیدنت_Gutta Percha 4% Spident
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گوتا پرکا 4 درصد اسپیدنت
Name: Gutta Percha 4% Spident
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 108,500 ریال
گوتا پرکا 6 درصد اسپیدنت_Gutta Percha 6% Spident
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گوتا پرکا 6 درصد اسپیدنت
Name: Gutta Percha 6% Spident
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 108,500 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد