اباتمنت

Angled Abutment Ziocera_Angled Abutment Ziocera
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Angled Abutment Ziocera
Angled Abutment Ziocera
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,620,000 ریال
Gold-cast abutment_Gold-cast abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Gold-cast abutment
Gold-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,780,000 ریال
Locator abutment_Locator abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator abutment
Locator abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,650,000 ریال
Ziocera abutment_Ziocera abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Ziocera abutment
Ziocera abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,230,000 ریال
 Straight Abutment Ziocera_Straight Abutment Ziocera
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Straight Abutment Ziocera
Straight Abutment Ziocera
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,230,000 ریال
Angled  Abutment_Angled  Abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Angled Abutment
Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,390,000 ریال
NP-cast abutment_NP-cast abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
NP-cast abutment
NP-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,380,000 ریال
Transfer abutment_Transfer abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Transfer abutment
Transfer abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,890,000 ریال
Stud abutment_Stud abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Stud abutment
Stud abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,790,000 ریال
Free form abutment_Free form abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Free form abutment
Free form abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,750,000 ریال
Temporary Abutment_Temporary Abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Temporary Abutment
Temporary Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,650,000 ریال
Convertible abutment_Convertible abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Convertible abutment
Convertible abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,290,000 ریال
Quick temporary abutment_Quick temporary abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Quick temporary abutment
Quick temporary abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1 ریال
Multi angled abutment_Multi angled abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Multi angled abutment
Multi angled abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

قیمت : 2,950,000 ریال
Rigid abutment_Rigid abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Rigid abutment
Rigid abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

قیمت : 1,550,000 ریال
Multi abutment_Multi abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Multi abutment
Multi abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

قیمت : 22,222 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد