اباتمنت

Angled  Abutment_Angled  Abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Angled Abutment
Name: Angled Abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 2,390,000 ریال
 Straight Abutment Ziocera_Straight Abutment Ziocera
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Straight Abutment Ziocera
Name: Straight Abutment Ziocera
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 3,230,000 ریال
Angled Abutment Ziocera_Angled Abutment Ziocera
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Angled Abutment Ziocera
Name: Angled Abutment Ziocera
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 5,620,000 ریال
Temporary Abutment_Temporary Abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Temporary Abutment
Name: Temporary Abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 1,650,000 ریال
Rigid abutment_Rigid abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Rigid abutment
Name: Rigid abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : ناموجود
قیمت : 1,550,000 ریال
Transfer abutment_Transfer abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Transfer abutment
Name: Transfer abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 1,890,000 ریال
Free form abutment_Free form abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Free form abutment
Name: Free form abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 1,750,000 ریال
Gold-cast abutment_Gold-cast abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Gold-cast abutment
Name: Gold-cast abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 3,780,000 ریال
NP-cast abutment_NP-cast abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : NP-cast abutment
Name: NP-cast abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 2,380,000 ریال
Ziocera abutment_Ziocera abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Ziocera abutment
Name: Ziocera abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 3,230,000 ریال
Quick temporary abutment_Quick temporary abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Quick temporary abutment
Name: Quick temporary abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 1 ریال
Multi abutment_Multi abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Multi abutment
Name: Multi abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : ناموجود
قیمت : 22,222 ریال
Multi angled abutment_Multi angled abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Multi angled abutment
Name: Multi angled abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : ناموجود
قیمت : 2,950,000 ریال
Convertible abutment_Convertible abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Convertible abutment
Name: Convertible abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 1,290,000 ریال
Stud abutment_Stud abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Stud abutment
Name: Stud abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 1,790,000 ریال
Locator abutment_Locator abutment
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Locator abutment
Name: Locator abutment
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 3,650,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد