اباتمنت

Angled Abutment Ziocera,Angled Abutment Ziocera,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Angled Abutment Ziocera
Angled Abutment Ziocera
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,620,000 ریال
Gold-cast abutment,Gold-cast abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Gold-cast abutment
Gold-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,780,000 ریال
Locator abutment,Locator abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator abutment
Locator abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,650,000 ریال
Ziocera abutment,Ziocera abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Ziocera abutment
Ziocera abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,230,000 ریال
 Straight Abutment Ziocera,Straight Abutment Ziocera,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Straight Abutment Ziocera
Straight Abutment Ziocera
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,230,000 ریال
Angled  Abutment,Angled  Abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Angled Abutment
Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,390,000 ریال
NP-cast abutment,NP-cast abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
NP-cast abutment
NP-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,380,000 ریال
Transfer abutment,Transfer abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Transfer abutment
Transfer abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,890,000 ریال
Stud abutment,Stud abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Stud abutment
Stud abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,790,000 ریال
Free form abutment,Free form abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Free form abutment
Free form abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,750,000 ریال
Temporary Abutment,Temporary Abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Temporary Abutment
Temporary Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,650,000 ریال
Convertible abutment,Convertible abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Convertible abutment
Convertible abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,290,000 ریال
Quick temporary abutment,Quick temporary abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Quick temporary abutment
Quick temporary abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1 ریال
Multi angled abutment,Multi angled abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Multi angled abutment
Multi angled abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

قیمت : 2,950,000 ریال
Rigid abutment,Rigid abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Rigid abutment
Rigid abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

قیمت : 1,550,000 ریال
Multi abutment,Multi abutment,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Multi abutment
Multi abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

قیمت : 22,222 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد