سایر قطعات پروتزی

Auto Bone Collector,Auto Bone Collector,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Auto Bone Collector
Auto Bone Collector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,750,000 ریال
Locator Core Tool,Locator Core Tool,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Core Tool
Locator Core Tool
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,190,000 ریال
Locator Imperssion Coping,Locator Imperssion Coping,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Imperssion Coping
Locator Imperssion Coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,710,000 ریال
Locator Lab Analog,Locator Lab Analog,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Lab Analog
Locator Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,710,000 ریال
Locator Male Processing Kit,Locator Replacment Male,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Male Processing Kit
Locator Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,390,000 ریال
Locator Torque Driver,Locator Torque Driver,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Torque Driver
Locator Torque Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,880,000 ریال
Tissue Punch,Tissue Punch,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Tissue Punch
Tissue Punch
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,580,000 ریال
TS Convertible Combination Cylinder,TS Convertible Combination Cylinder,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
TS Convertible Combination Cylinder
TS Convertible Combination Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,490,000 ریال
Bite index,Bite index,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Bite index
Bite index
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,420,000 ریال
Pick-up impression coping,Pick-up impression coping,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Pick-up impression coping
Pick-up impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,150,000 ریال
Transfer impression coping,Transfer impression coping,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Transfer impression coping
Transfer impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,150,000 ریال
Angled Abutment Selector,Angled Abutment Selector,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Angled Abutment Selector
Angled Abutment Selector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Locator Replacement Male,Locator Replacement Male,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Replacement Male
Locator Replacement Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
TS Convertible Plastic Cylinder,TS Convertible Plastic Cylinder,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
TS Convertible Plastic Cylinder
TS Convertible Plastic Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Locator Extended Replacment Male,Locator Extended Replacment Male,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Extended Replacment Male
Locator Extended Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
TS Convertible Protect Cap,TS Convertible Protect Cap,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
TS Convertible Protect Cap
TS Convertible Protect Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Auto Bone Ejector,Auto Bone Ejector,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Auto Bone Ejector
Auto Bone Ejector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 980,000 ریال
Height,Height,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Height
Height
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 970,000 ریال
Cap,Cap,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Cap
Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 880,000 ریال
O-Ring Retainer Cap Set,O-Ring Retainer Cap Set,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
O-Ring Retainer Cap Set
O-Ring Retainer Cap Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 690,000 ریال
O-Ring Retainer Set,O-Ring Retainer Set,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
O-Ring Retainer Set
O-Ring Retainer Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 690,000 ریال
O-Ring  Set,O-Ring  Set,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
O-Ring Set
O-Ring Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 640,000 ریال
Fixture lab analog,Fixture lab analog,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Fixture lab analog
Fixture lab analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 620,000 ریال
TS Convertible Polishing Protector,TS Convertible Polishing Protector,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
TS Convertible Polishing Protector
TS Convertible Polishing Protector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 590,000 ریال
TS Convertible Lab Analog,TS Convertible Lab Analog,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
TS Convertible Lab Analog
TS Convertible Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 540,000 ریال
Laboratory screw,Laboratory screw,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Laboratory screw
Laboratory screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 250,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد