سایر قطعات پروتزی

Auto Bone Collector_Auto Bone Collector
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Auto Bone Collector
Auto Bone Collector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,400,000 ریال
Locator Core Tool_Locator Core Tool
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Core Tool
Locator Core Tool
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,890,000 ریال
Locator Imperssion Coping_Locator Imperssion Coping
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Imperssion Coping
Locator Imperssion Coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,410,000 ریال
Locator Lab Analog_Locator Lab Analog
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Lab Analog
Locator Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,410,000 ریال
Locator Male Processing Kit_Locator Replacment Male
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Male Processing Kit
Locator Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,190,000 ریال
Locator Torque Driver_Locator Torque Driver
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Torque Driver
Locator Torque Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,580,000 ریال
Bite index_Bite index
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Bite index
Bite index
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,420,000 ریال
Tissue Punch_Tissue Punch
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Tissue Punch
Tissue Punch
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,380,000 ریال
TS Convertible Combination Cylinder_TS Convertible Combination Cylinder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
TS Convertible Combination Cylinder
TS Convertible Combination Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,290,000 ریال
Pick-up impression coping_Pick-up impression coping
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Pick-up impression coping
Pick-up impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 980,000 ریال
Transfer impression coping_Transfer impression coping
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Transfer impression coping
Transfer impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 980,000 ریال
Angled Abutment Selector_Angled Abutment Selector
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Angled Abutment Selector
Angled Abutment Selector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 910,000 ریال
Locator Replacement Male_Locator Replacement Male
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Replacement Male
Locator Replacement Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 910,000 ریال
Locator Extended Replacment Male_Locator Extended Replacment Male
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Locator Extended Replacment Male
Locator Extended Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 910,000 ریال
TS Convertible Protect Cap_TS Convertible Protect Cap
تصاویر و اطلاعات بیشتر
TS Convertible Protect Cap
TS Convertible Protect Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 890,000 ریال
TS Convertible Plastic Cylinder_TS Convertible Plastic Cylinder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
TS Convertible Plastic Cylinder
TS Convertible Plastic Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 890,000 ریال
Height_Height
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Height
Height
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 790,000 ریال
Auto Bone Ejector_Auto Bone Ejector
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Auto Bone Ejector
Auto Bone Ejector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 780,000 ریال
Cap_Cap
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Cap
Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 710,000 ریال
O-Ring Retainer Cap Set_O-Ring Retainer Cap Set
تصاویر و اطلاعات بیشتر
O-Ring Retainer Cap Set
O-Ring Retainer Cap Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 590,000 ریال
O-Ring Retainer Set_O-Ring Retainer Set
تصاویر و اطلاعات بیشتر
O-Ring Retainer Set
O-Ring Retainer Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 590,000 ریال
O-Ring  Set_O-Ring  Set
تصاویر و اطلاعات بیشتر
O-Ring Set
O-Ring Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 540,000 ریال
Fixture lab analog_Fixture lab analog
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Fixture lab analog
Fixture lab analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 520,000 ریال
TS Convertible Polishing Protector_TS Convertible Polishing Protector
تصاویر و اطلاعات بیشتر
TS Convertible Polishing Protector
TS Convertible Polishing Protector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 490,000 ریال
TS Convertible Lab Analog_TS Convertible Lab Analog
تصاویر و اطلاعات بیشتر
TS Convertible Lab Analog
TS Convertible Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 420,000 ریال
Laboratory screw_Laboratory screw
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Laboratory screw
Laboratory screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 150,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد