سایر قطعات پروتزی

O-Ring Retainer Cap Set_O-Ring Retainer Cap Set
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : O-Ring Retainer Cap Set
Name: O-Ring Retainer Cap Set
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 590,000 ریال
O-Ring Retainer Set_O-Ring Retainer Set
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : O-Ring Retainer Set
Name: O-Ring Retainer Set
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 590,000 ریال
O-Ring  Set_O-Ring  Set
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : O-Ring Set
Name: O-Ring Set
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 540,000 ریال
Locator Male Processing Kit_Locator Replacment Male
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Locator Male Processing Kit
Name: Locator Replacment Male
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 2,190,000 ریال
Locator Extended Replacment Male_Locator Extended Replacment Male
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Locator Extended Replacment Male
Name: Locator Extended Replacment Male
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 910,000 ریال
Locator Imperssion Coping_Locator Imperssion Coping
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Locator Imperssion Coping
Name: Locator Imperssion Coping
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 2,410,000 ریال
Locator Lab Analog_Locator Lab Analog
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Locator Lab Analog
Name: Locator Lab Analog
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 2,410,000 ریال
Locator Core Tool_Locator Core Tool
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Locator Core Tool
Name: Locator Core Tool
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 2,890,000 ریال
Locator Torque Driver_Locator Torque Driver
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Locator Torque Driver
Name: Locator Torque Driver
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 1,580,000 ریال
TS Convertible Combination Cylinder_TS Convertible Combination Cylinder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : TS Convertible Combination Cylinder
Name: TS Convertible Combination Cylinder
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 1,290,000 ریال
TS Convertible Lab Analog_TS Convertible Lab Analog
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : TS Convertible Lab Analog
Name: TS Convertible Lab Analog
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 420,000 ریال
TS Convertible Protect Cap_TS Convertible Protect Cap
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : TS Convertible Protect Cap
Name: TS Convertible Protect Cap
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 890,000 ریال
TS Convertible Polishing Protector_TS Convertible Polishing Protector
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : TS Convertible Polishing Protector
Name: TS Convertible Polishing Protector
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 490,000 ریال
Angled Abutment Selector_Angled Abutment Selector
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Angled Abutment Selector
Name: Angled Abutment Selector
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 910,000 ریال
Auto Bone Collector_Auto Bone Collector
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Auto Bone Collector
Name: Auto Bone Collector
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 3,400,000 ریال
Auto Bone Ejector_Auto Bone Ejector
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Auto Bone Ejector
Name: Auto Bone Ejector
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 780,000 ریال
Tissue Punch_Tissue Punch
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Tissue Punch
Name: Tissue Punch
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 1,380,000 ریال
Height_Height
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Height
Name: Height
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 790,000 ریال
Cap_Cap
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Cap
Name: Cap
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 710,000 ریال
Locator Replacement Male_Locator Replacement Male
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Locator Replacement Male
Name: Locator Replacement Male
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 910,000 ریال
TS Convertible Plastic Cylinder_TS Convertible Plastic Cylinder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : TS Convertible Plastic Cylinder
Name: TS Convertible Plastic Cylinder
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 890,000 ریال
Fixture lab analog_Fixture lab analog
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Fixture lab analog
Name: Fixture lab analog
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 520,000 ریال
Laboratory screw_Laboratory screw
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Laboratory screw
Name: Laboratory screw
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 150,000 ریال
Bite index_Bite index
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Bite index
Name: Bite index
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 1,420,000 ریال
Pick-up impression coping_Pick-up impression coping
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Pick-up impression coping
Name: Pick-up impression coping
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 980,000 ریال
Transfer impression coping_Transfer impression coping
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Transfer impression coping
Name: Transfer impression coping
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 980,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد