تجهیزات کوچک مطب

لوپ چشمی و هد لایت_binocular medical loupes
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت
Name: binocular medical loupes
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 18,500,000 ریال
لایت نوردهی (هد لایت)_LED Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لایت نوردهی (هد لایت)
Name: LED Light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 6,500,000 ریال
دوربین داخل دهانی_Intra Oral Camera
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دوربین داخل دهانی
Name: Intra Oral Camera
کمپانی سازنده : دی ایکس ام - DXM
وضعیت : ناموجود
قیمت : 18,500,000 ریال
لایت کیور Focuse_Focuse-Spident
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لایت کیور Focuse
Name: Focuse-Spident
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 13,500,000 ریال
لایت کیور Cybird_DXM
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لایت کیور Cybird
Name: DXM
کمپانی سازنده : دی ایکس ام - DXM
وضعیت : موجود
قیمت : 16,500,000 ریال
باطری لایت کیور_Battry Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : باطری لایت کیور
Name: Battry Focuse
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
سری لایت کیور_Cover Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : سری لایت کیور
Name: Cover Focuse
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پایه شارژر لایت کیور_Charger Stand Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پایه شارژر لایت کیور
Name: Charger Stand Focuse
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
شارژر لایت کیور_Charger Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : شارژر لایت کیور
Name: Charger Focuse
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : ناموجود
قیمت : 0 ریال
آنگل روتاری با سیم_SP_RE16
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : آنگل روتاری با سیم
Name: SP_RE16
کمپانی سازنده : سایانگ - SAEYANG
وضعیت : موجود
قیمت : 8,500,000 ریال
سیم پروپ روتور_Probe Cord
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : سیم پروپ روتور
Name: Probe Cord
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 980,000 ریال
سیم پروپ ای روت_Probe Cord
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : سیم پروپ ای روت
Name: Probe Cord
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 980,000 ریال
لپ کلیپ_LIP Clip
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لپ کلیپ
Name: LIP Clip
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 200,000 ریال
فایل هولدر IROOT_File Holder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : فایل هولدر IROOT
Name: File Holder
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 680,000 ریال
باطری اپکس_Battry Apex
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : باطری اپکس
Name: Battry Apex
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 750,000 ریال
باطری آبچوراتور_Battry E&Q
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : باطری آبچوراتور
Name: Battry E&Q
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 1,200,000 ریال
گان نیدل _GUN Needle Master
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گان نیدل
Name: GUN Needle Master
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 1,860,000 ریال
گان نیدل_GUN Genesys
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گان نیدل
Name: GUN Genesys
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 2,100,000 ریال
پن تیپ_Pen Tip;F-FM Master
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پن تیپ
Name: Pen Tip;F-FM Master
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : ناموجود
قیمت : 2,500,000 ریال
پن تیپ_Pen Tip-F master
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پن تیپ
Name: Pen Tip-F master
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 1,250,000 ریال
هیت کریر_Heat E&Q
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : هیت کریر
Name: Heat E&Q
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : ناموجود
قیمت : 28,500,000 ریال
گان آبچوراتور_Gun E&Q
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گان آبچوراتور
Name: Gun E&Q
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 28,500,000 ریال
آنگل متا_Angle Meta
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : آنگل متا
Name: Angle Meta
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 12,000,000 ریال
لوپ چشمی_Loup
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی
Name: Loup
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 12,000,000 ریال
لوپ چشمی CH2.5سایز بزرگنمایی 2.5 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی CH2.5سایز بزرگنمایی 2.5 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 12,000,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XLسایز بزرگنمایی 3 برابر_Loup-Head light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XLسایز بزرگنمایی 3 برابر
Name: Loup-Head light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 19,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-Lسایز بزرگنمایی 3 برابر_Loup-Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت CH3x-Lسایز بزرگنمایی 3 برابر
Name: Loup-Head Light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 19,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XLسایز بزرگنمایی 3.5 برابر_Loup-Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XLسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Name: Loup-Head Light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 20,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-Lسایز بزرگنمایی 3.5 برابر_Loup-Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-Lسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Name: Loup-Head Light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 20,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XLسایز بزرگنمایی 2.5 برابر_Loup-Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XLسایز بزرگنمایی 2.5 برابر
Name: Loup-Head Light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 18,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-Lسایز بزرگنمایی 2.5برابر_Loup- Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-Lسایز بزرگنمایی 2.5برابر
Name: Loup- Head Light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 18,500,000 ریال
لوپ چشمی TTL2.8سایز بزرگنمایی 2.8 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی TTL2.8سایز بزرگنمایی 2.8 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 14,000,000 ریال
لوپ چشمی TTL2.3سایز بزرگنمایی 2.2 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی TTL2.3سایز بزرگنمایی 2.2 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 14,000,000 ریال
لوپ چشمی CM4 سایز بزرگنمایی 4 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی CM4 سایز بزرگنمایی 4 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 15,000,000 ریال
لوپ چشمی CH6 سایز بزرگنمایی 6 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی CH6 سایز بزرگنمایی 6 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 19,000,000 ریال
لوپ چشمی CH3.5 سایز بزرگنمایی 3.5 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی CH3.5 سایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 14,000,000 ریال
لوپ چشمی CH3  سایز بزرگنمایی 3 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی CH3 سایز بزرگنمایی 3 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : ناموجود
قیمت : 13,000,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد