تجهیزات کوچک مطب

لوپ چشمی و هد لایت_binocular medical loupes
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت
Name: binocular medical loupes
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 18,500,000 ریال
لایت نوردهی (هد لایت)_LED Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لایت نوردهی (هد لایت)
Name: LED Light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 6,500,000 ریال
دوربین داخل دهانی_Intra Oral Camera
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دوربین داخل دهانی
Name: Intra Oral Camera
کمپانی سازنده : دی ایکس ام - DXM
وضعیت : موجود
قیمت : 18,500,000 ریال
لایت کیور Focuse_Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لایت کیور Focuse
Name: Focuse
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 12,500,000 ریال
لایت کیور DXM_DXM
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لایت کیور DXM
Name: DXM
کمپانی سازنده : دی ایکس ام - DXM
وضعیت : موجود
قیمت : 18,500,000 ریال
باطری لایت کیور_Battry Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : باطری لایت کیور
Name: Battry Focuse
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
سری لایت کیور_Cover Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : سری لایت کیور
Name: Cover Focuse
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پایه شارژر لایت کیور_Charger Stand Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پایه شارژر لایت کیور
Name: Charger Stand Focuse
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
شارژر لایت کیور_Charger Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : شارژر لایت کیور
Name: Charger Focuse
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : ناموجود
قیمت : 0 ریال
سرآنگل روتاری با سیم_SP_RE16
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : سرآنگل روتاری با سیم
Name: SP_RE16
کمپانی سازنده : سایانگ - SAEYANG
وضعیت : موجود
قیمت : 8,000,000 ریال
سیم پروپ روتور_Probe Cord
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : سیم پروپ روتور
Name: Probe Cord
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 850,000 ریال
سیم پروپ ای روت_Probe Cord
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : سیم پروپ ای روت
Name: Probe Cord
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 980,000 ریال
لپ کلیپ_LIP Clip
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لپ کلیپ
Name: LIP Clip
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 850,000 ریال
فایل هولدر_File Holder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : فایل هولدر
Name: File Holder
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 680,000 ریال
باطری اپکس_Battry Apex
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : باطری اپکس
Name: Battry Apex
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 850,000 ریال
باطری آبچوراتور_Battry E&Q
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : باطری آبچوراتور
Name: Battry E&Q
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
گان نیدل _GUN Needle Master
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گان نیدل
Name: GUN Needle Master
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 1,860,000 ریال
گان نیدل_GUN Genesys
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گان نیدل
Name: GUN Genesys
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 2,100,000 ریال
پن تیپ_PEN Tip
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پن تیپ
Name: PEN Tip
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 3,200,000 ریال
پن تیپ_PEN Tip
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پن تیپ
Name: PEN Tip
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 3,200,000 ریال
هیت کریر_Heat E&Q
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : هیت کریر
Name: Heat E&Q
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 28,500,000 ریال
گان آبچوراتور_Gun E&Q
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : گان آبچوراتور
Name: Gun E&Q
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 28,500,000 ریال
آنگل متا_Angle Meta
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : آنگل متا
Name: Angle Meta
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 12,000,000 ریال
لوپ چشمی_Loup
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی
Name: Loup
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 12,000,000 ریال
لوپ چشمی CH2.5سایز بزرگنمایی 2.5 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی CH2.5سایز بزرگنمایی 2.5 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 12,000,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XLسایز بزرگنمایی 3 برابر_Loup-Head light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XLسایز بزرگنمایی 3 برابر
Name: Loup-Head light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 19,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-Lسایز بزرگنمایی 3 برابر_Loup-Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت CH3x-Lسایز بزرگنمایی 3 برابر
Name: Loup-Head Light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 19,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XLسایز بزرگنمایی 3.5 برابر_Loup-Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XLسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Name: Loup-Head Light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 20,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-Lسایز بزرگنمایی 3.5 برابر_Loup-Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-Lسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Name: Loup-Head Light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 20,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XLسایز بزرگنمایی 2.5 برابر_Loup-Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XLسایز بزرگنمایی 2.5 برابر
Name: Loup-Head Light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 18,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-Lسایز بزرگنمایی 2.5برابر_Loup- Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-Lسایز بزرگنمایی 2.5برابر
Name: Loup- Head Light
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 18,500,000 ریال
لوپ چشمی TTL2.8سایز بزرگنمایی 2.8 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی TTL2.8سایز بزرگنمایی 2.8 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 14,000,000 ریال
لوپ چشمی TTL2.3سایز بزرگنمایی 2.2 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی TTL2.3سایز بزرگنمایی 2.2 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 14,000,000 ریال
لوپ چشمی CM4 سایز بزرگنمایی 4 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی CM4 سایز بزرگنمایی 4 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 15,000,000 ریال
لوپ چشمی CH6 سایز بزرگنمایی 6 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی CH6 سایز بزرگنمایی 6 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 19,000,000 ریال
لوپ چشمی CH3.5 سایز بزرگنمایی 3.5 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی CH3.5 سایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 14,000,000 ریال
لوپ چشمی CH3  سایز بزرگنمایی 3 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : لوپ چشمی CH3 سایز بزرگنمایی 3 برابر
Name: DENTAL LOUP
کمپانی سازنده : وایماردا - YMARDA
وضعیت : موجود
قیمت : 13,000,000 ریال
Rolex ghost, ghost king, di water points belong to replica watches uk different series.Each represents meaning are swiss replica watches also different.Wearing different wrist can give a person the replica watches uk feeling of different, if you are wearing the water of rolex replica the ghost, noticed that people would think you like classic, but if you wear a di tong, usually people will think you more tasteful.
سبد خرید شما بروزرسانی شد