کیت‎های جراحی

CAS kit,CAS kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
CAS kit
CAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 64,500,000 ریال
LAS kit,LAS kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
LAS kit
LAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 53,500,000 ریال
Taper kit,Taper kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Taper kit
Taper kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 51,500,000 ریال
Esset kit,Esset kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Esset kit
Esset kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 49,500,000 ریال
123 full kit,123 full kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
123 full kit
123 full kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 46,500,000 ریال
123 kit,123 kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
123 kit
123 kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 41,500,000 ریال
Screw Removal, Screw Removal kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Remover screw Kit
Remover screw Kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 37,500,000 ریال
Easy Fixture removal kit,Easy Fixture removal kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Easy Fixture removal kit
Easy Fixture removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 34,500,000 ریال
Ultra-kit,Ultra-kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Ultra-kit
Ultra-kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 31,000,000 ریال
Prosthetic kit,Prosthetic kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Prosthetic kit
Prosthetic kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 28,500,000 ریال
Osteo kit,Osteo kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Osteo kit
Osteo kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 27,500,000 ریال
MS kit,MS kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
MS kit
MS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 24,500,000 ریال
Osteotomy kit,Osteotomy kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Osteotom kit
Osteotom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 20,500,000 ریال
Bone spreader kit,Bone spreader kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Bone spreader kit
Bone spreader kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 19,500,000 ریال
Ridge split kit - offset,Ridge split kit - offset,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Ridge split kit - offset
Ridge split kit - offset
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 19,500,000 ریال
Sinus kit,Sinus kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Sinus kit
Sinus kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 18,500,000 ریال
Ridge split kit - straight,Ridge split kit - straight,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Ridge split kit - straight
Ridge split kit - straight
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 11,500,000 ریال
Bone screw kit,Bone screw kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Bone screw kit
Bone screw kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 11,000,000 ریال
Torque Wrench,Torque Wrench,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Torque Wrench
Torque Wrench
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 9,950,000 ریال
Bone mill,Bone mill,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Bone mill
Bone mill
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 9,900,000 ریال
New hanaro kit,New hanaro kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
New hanaro kit
New hanaro kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,550,000 ریال
Ortho kit,Ortho kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Ortho kit
Ortho kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,100,000 ریال
Easy Screw removal kit,Easy Screw removal kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Easy Screw removal kit
Easy Screw removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

قیمت : 1,950,000 ریال
Osstem guide kit,Osstem guide kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Osstem guide kit
Osstem guide kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

قیمت : 65,500,000 ریال
Custom kit,Custom kit,Osstem,آستم,اوستم
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Custom kit
Custom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

قیمت : 0 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد