کیت‎های جراحی

CAS kit_CAS kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
CAS kit
CAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 58,500,000 ریال
LAS kit_LAS kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
LAS kit
LAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 46,500,000 ریال
Taper kit_Taper kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Taper kit
Taper kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 45,500,000 ریال
123 full kit_123 full kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
123 full kit
123 full kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 43,500,000 ریال
Esset kit_Esset kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Esset kit
Esset kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 43,500,000 ریال
Screw Removal_ Screw Removal kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Screw Removal
Screw Removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 34,500,000 ریال
Easy Fixture removal kit_Easy Fixture removal kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Easy Fixture removal kit
Easy Fixture removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 34,500,000 ریال
Ultra-kit_Ultra-kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Ultra-kit
Ultra-kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 28,500,000 ریال
Prosthetic kit_Prosthetic kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Prosthetic kit
Prosthetic kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 25,500,000 ریال
Osteo kit_Osteo kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Osteo kit
Osteo kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 23,500,000 ریال
MS kit_MS kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
MS kit
MS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 22,500,000 ریال
Osteotomy kit_Osteotomy kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Osteotomy kit
Osteotomy kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 17,500,000 ریال
Bone spreader kit_Bone spreader kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Bone spreader kit
Bone spreader kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 17,500,000 ریال
Ridge split kit - offset_Ridge split kit - offset
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Ridge split kit - offset
Ridge split kit - offset
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 16,500,000 ریال
Sinus kit_Sinus kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Sinus kit
Sinus kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 16,500,000 ریال
Ridge split kit - straight_Ridge split kit - straight
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Ridge split kit - straight
Ridge split kit - straight
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 9,950,000 ریال
Bone screw kit_Bone screw kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Bone screw kit
Bone screw kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 9,900,000 ریال
Torque Wrench_Torque Wrench
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Torque Wrench
Torque Wrench
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 8,950,000 ریال
Bone mill_Bone mill
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Bone mill
Bone mill
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 8,500,000 ریال
New hanaro kit_New hanaro kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
New hanaro kit
New hanaro kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,550,000 ریال
123 kit_123 kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
123 kit
123 kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,600,000 ریال
Ortho kit_Ortho kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Ortho kit
Ortho kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,100,000 ریال
Easy Screw removal kit_Easy Screw removal kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Easy Screw removal kit
Easy Screw removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

قیمت : 1,950,000 ریال
Osstem guide kit_Osstem guide kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Osstem guide kit
Osstem guide kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

قیمت : 65,500,000 ریال
Custom kit_Custom kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Custom kit
Custom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

قیمت : 195,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد