کیت‎های جراحی

123 full kit
123 full kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 51,500,000 ریال
Taper kit
Taper kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 58,500,000 ریال
Esset kit
Esset kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 53,500,000 ریال
LAS kit
LAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 57,500,000 ریال
CAS kit
CAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 68,500,000 ریال
ONE GUIDE KIT
ONE GUIDE KIT
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 74,500,000 ریال
New hanaro kit
New hanaro kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 72,000,000 ریال
Parallel Guide Kit
Parallel Guide Kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 51,500,000 ریال
TaperKit122
TaperKit122
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 47,500,000 ریال
123 kit
123 kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 41,500,000 ریال
Remover screw Kit
Remover screw Kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 37,500,000 ریال
Easy Fixture removal kit
Easy Fixture removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 37,500,000 ریال
Ultra-kit
Ultra-kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 33,500,000 ریال
Prosthetic kit
Prosthetic kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 32,000,000 ریال
Osteo kit
Osteo kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 31,500,000 ریال
MS kit
MS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 24,500,000 ریال
Osteotom kit
Osteotom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 23,500,000 ریال
Bone spreader kit
Bone spreader kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 21,500,000 ریال
Ridge split kit - offset
Ridge split kit - offset
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 21,500,000 ریال
Sinus kit
Sinus kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 20,000,000 ریال
Ridge split kit - straight
Ridge split kit - straight
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 14,500,000 ریال
Ortho kit
Ortho kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 13,500,000 ریال
Bone screw kit
Bone screw kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 13,500,000 ریال
Bone mill
Bone mill
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 11,000,000 ریال
Torque Wrench
Torque Wrench
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 9,950,000 ریال
Easy Screw removal kit
Easy Screw removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Osstem guide kit
Osstem guide kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

کیت استرومنت دکتر چو
Dr.Cho's instrument Kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Custom kit
Custom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

سبد خرید شما بروزرسانی شد