کیت‎های جراحی

Screw Removal_ Screw Removal kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Screw Removal
Name: Screw Removal kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 34,500,000 ریال
Torque Wrench_Torque Wrench
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Torque Wrench
Name: Torque Wrench
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 8,950,000 ریال
Bone mill_Bone mill
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Bone mill
Name: Bone mill
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 8,500,000 ریال
123 full kit_123 full kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : 123 full kit
Name: 123 full kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 43,500,000 ریال
Taper kit_Taper kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Taper kit
Name: Taper kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 45,500,000 ریال
123 kit_123 kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : 123 kit
Name: 123 kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 3,600,000 ریال
Ultra-kit_Ultra-kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Ultra-kit
Name: Ultra-kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 28,500,000 ریال
New hanaro kit_New hanaro kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : New hanaro kit
Name: New hanaro kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 4,550,000 ریال
Prosthetic kit_Prosthetic kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Prosthetic kit
Name: Prosthetic kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 25,500,000 ریال
CAS kit_CAS kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : CAS kit
Name: CAS kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 58,500,000 ریال
LAS kit_LAS kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : LAS kit
Name: LAS kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 46,500,000 ریال
Esset kit_Esset kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Esset kit
Name: Esset kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 43,500,000 ریال
MS kit_MS kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : MS kit
Name: MS kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 22,500,000 ریال
Ortho kit_Ortho kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Ortho kit
Name: Ortho kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 1,100,000 ریال
Bone screw kit_Bone screw kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Bone screw kit
Name: Bone screw kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 9,900,000 ریال
Custom kit_Custom kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Custom kit
Name: Custom kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : ناموجود
قیمت : 195,000 ریال
Osteo kit_Osteo kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Osteo kit
Name: Osteo kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 23,500,000 ریال
Osteotomy kit_Osteotomy kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Osteotomy kit
Name: Osteotomy kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 17,500,000 ریال
Sinus kit_Sinus kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Sinus kit
Name: Sinus kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 16,500,000 ریال
Bone spreader kit_Bone spreader kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Bone spreader kit
Name: Bone spreader kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 17,500,000 ریال
Ridge split kit - straight_Ridge split kit - straight
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Ridge split kit - straight
Name: Ridge split kit - straight
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 9,950,000 ریال
Ridge split kit - offset_Ridge split kit - offset
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Ridge split kit - offset
Name: Ridge split kit - offset
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 16,500,000 ریال
Osstem guide kit_Osstem guide kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Osstem guide kit
Name: Osstem guide kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : ناموجود
قیمت : 65,500,000 ریال
Easy Screw removal kit_Easy Screw removal kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Easy Screw removal kit
Name: Easy Screw removal kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : ناموجود
قیمت : 1,950,000 ریال
Easy Fixture removal kit_Easy Fixture removal kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Easy Fixture removal kit
Name: Easy Fixture removal kit
کمپانی سازنده : آستم - OSSTEM
وضعیت : موجود
قیمت : 34,500,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد