فیکسچر

Cover screw
Cover Screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 150,000 ریال
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,050,000 ریال
TS III HA Pre Mount
TS III HA Pre Mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,950,000 ریال
TSIII SA Fixture NO-mount
TSIII SA Fixture NO-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,850,000 ریال
TSIII CA Fixture pre-mount
TSIII CA Fixture pre-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,750,000 ریال
TSIII CA Fixture NO-mount
TSIII CA Fixture NO-mountfi
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,550,000 ریال
TSIV SA Fixture pre-mount
TSIV SA Fixture pre-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,050,000 ریال
TSIV SA Fixture no-mount
TSIV SA Fixture no-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,850,000 ریال

اباتمنت

Angled Abutment
Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,690,000 ریال
Straight Abutment Ziocera
Straight Abutment Ziocera
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,550,000 ریال
Angled Abutment Ziocera
Ziocera Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,950,000 ریال
Temporary Abutment
Temporary Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,650,000 ریال
ویدیوها
کیت جراحی Ultra Wide | Surgical kit for fixing with diameter 6 and 7

کیت جراحی Ultra Wide

آموزش کامل درمان کانال | Complete training for the treatment of the canal

آموزش کامل درمان کانال

Rigid abutment
Rigid abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Transfer abutment
Transfer abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,980,000 ریال
Free form abutment
Free form abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,950,000 ریال
Gold-cast abutment
Gold-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,200,000 ریال
NP-cast abutment
NP-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,780,000 ریال
Ziocera abutment
Ziocera abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,230,000 ریال
Quick temporary abutment
Quick temporary abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,190,000 ریال
Multi abutment
Multi abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Multi angled abutment
Multi angled abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Convertible abutment
Convertible abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,490,000 ریال
Stud abutment
Stud abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,990,000 ریال
Locator abutment
Locator abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,950,000 ریال

سایر قطعات پروتزی

O-Ring Retainer Cap Set
O-Ring Retainer Cap Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 690,000 ریال
O-Ring Retainer Set
O-Ring Retainer Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 690,000 ریال
O-Ring Set
O-Ring Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 640,000 ریال
Locator Male Processing Kit
Locator Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,390,000 ریال
Locator Extended Replacment Male
Locator Extended Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Locator Imperssion Coping
Locator Imperssion Coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,710,000 ریال
Locator Lab Analog
Locator Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,710,000 ریال
Locator Core Tool
Locator Core Tool
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,190,000 ریال
Locator Torque Driver
Locator Torque Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,880,000 ریال
TS Convertible Combination Cylinder
TS Convertible Combination Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,490,000 ریال
TS Convertible Lab Analog
TS Convertible Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 540,000 ریال
TS Convertible Protect Cap
TS Convertible Protect Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
TS Convertible Polishing Protector
TS Convertible Polishing Protector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 590,000 ریال
Angled Abutment Selector
Angled Abutment Selector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Auto Bone Collector
Auto Bone Collector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,750,000 ریال
Auto Bone Ejector
Auto Bone Ejector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 980,000 ریال
Tissue Punch
Tissue Punch
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,580,000 ریال
Height
Height
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 970,000 ریال
Cap
Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 880,000 ریال
Locator Replacement Male
Locator Replacement Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
TS Convertible Plastic Cylinder
TS Convertible Plastic Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Fixture lab analog
Fixture lab analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 620,000 ریال
Laboratory screw
Laboratory screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 250,000 ریال
Bite index
Bite index
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,420,000 ریال
Pick-up impression coping
Pick-up impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,150,000 ریال
Transfer impression coping
Transfer impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,150,000 ریال

کیت‎های جراحی

Remover screw Kit
Remover screw Kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 37,500,000 ریال
Torque Wrench
Torque Wrench
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 9,950,000 ریال
Bone mill
Bone mill
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 9,900,000 ریال
123 full kit
123 full kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 46,500,000 ریال
Taper kit
Taper kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 51,500,000 ریال
123 kit
123 kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 41,500,000 ریال
Ultra-kit
Ultra-kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 31,000,000 ریال
New hanaro kit
New hanaro kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,550,000 ریال
Prosthetic kit
Prosthetic kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 28,500,000 ریال
CAS kit
CAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 64,500,000 ریال
LAS kit
LAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 53,500,000 ریال
Esset kit
Esset kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 49,500,000 ریال
MS kit
MS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 24,500,000 ریال
Ortho kit
Ortho kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,100,000 ریال
Bone screw kit
Bone screw kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 11,000,000 ریال
Custom kit
Custom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Osteo kit
Osteo kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 27,500,000 ریال
Osteotom kit
Osteotom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 20,500,000 ریال
Sinus kit
Sinus kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 18,500,000 ریال
Bone spreader kit
Bone spreader kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 19,500,000 ریال
Ridge split kit - straight
Ridge split kit - straight
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 11,500,000 ریال
Ridge split kit - offset
Ridge split kit - offset
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 19,500,000 ریال
Osstem guide kit
Osstem guide kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Easy Screw removal kit
Easy Screw removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Easy Fixture removal kit
Easy Fixture removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 34,500,000 ریال

قطعات زمان جراحی

Healing
Healing
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 970,000 ریال
Smart builder
Smart builder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,490,000 ریال

یونیت دندانپزشکی

یونیت دندانپزشکی
K3 dental unit chair
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 580,000,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد