تجهیزات کوچک مطب

binocular medical loupes binocular medical loupes
لوپ چشمی و هد لایت
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
18,500,000 ريال
LED Light LED Light
لایت نوردهی (هد لایت)
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
6,500,000 ريال
Loup Loup
لوپ چشمی
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
12,000,000 ريال
DENTAL LOUP DENTAL LOUP
لوپ چشمی CH2.5سایز بزرگنمایی 2.5 برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
12,000,000 ريال
Loup-Head light Loup-Head light
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XLسایز بزرگنمایی 3 برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
19,500,000 ريال
Loup-Head Light Loup-Head Light
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-Lسایز بزرگنمایی 3 برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
19,500,000 ريال
Loup-Head Light Loup-Head Light
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XLسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
20,500,000 ريال
Loup-Head Light Loup-Head Light
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-Lسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
20,500,000 ريال
Loup-Head Light Loup-Head Light
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XLسایز بزرگنمایی 2.5 برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
18,500,000 ريال
Loup- Head Light Loup- Head Light
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-Lسایز بزرگنمایی 2.5برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
18,500,000 ريال
DENTAL LOUP DENTAL LOUP
لوپ چشمی TTL2.8سایز بزرگنمایی 2.8 برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
14,000,000 ريال
DENTAL LOUP DENTAL LOUP
لوپ چشمی TTL2.3سایز بزرگنمایی 2.2 برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
14,000,000 ريال
DENTAL LOUP DENTAL LOUP
لوپ چشمی CM4 سایز بزرگنمایی 4 برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
15,000,000 ريال
DENTAL LOUP DENTAL LOUP
لوپ چشمی CH6 سایز بزرگنمایی 6 برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
19,000,000 ريال
DENTAL LOUP DENTAL LOUP
لوپ چشمی CH3.5 سایز بزرگنمایی 3.5 برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
14,000,000 ريال
DENTAL LOUP DENTAL LOUP
لوپ چشمی CH3 سایز بزرگنمایی 3 برابر
کمپانی سازنده:    وایماردا
وضعیت:    موجود
13,000,000 ريال
سبد خرید شما بروزرسانی شد