فیکسچر

Cover Screw Cover Screw
Cover screw
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
150,000 ريال
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
3,690,000 ريال
TS III HA Pre Mount TS III HA Pre Mount
TS III HA Pre Mount
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
3,950,000 ريال
TSIII SA Fixture NO-mount TSIII SA Fixture NO-mount
TSIII SA Fixture NO-mount
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
3,490,000 ريال
TSIII CA Fixture pre-mount TSIII CA Fixture pre-mount
TSIII CA Fixture pre-mount
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
4,190,000 ريال
TSIII CA Fixture NO-mountfi TSIII CA Fixture NO-mountfi
TSIII CA Fixture NO-mount
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
3,950,000 ريال
TSIV SA Fixture pre-mount TSIV SA Fixture pre-mount
TSIV SA Fixture pre-mount
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    بزودی
TSIV SA Fixture no-mount TSIV SA Fixture no-mount
TSIV SA Fixture no-mount
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
3,290,000 ريال

اباتمنت

Angled  Abutment Angled  Abutment
Angled Abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
2,390,000 ريال
Straight Abutment Ziocera Straight Abutment Ziocera
Straight Abutment Ziocera
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
3,230,000 ريال
Angled Abutment Ziocera Angled Abutment Ziocera
Angled Abutment Ziocera
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
5,620,000 ريال
Temporary Abutment Temporary Abutment
Temporary Abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
1,650,000 ريال
Rigid abutment Rigid abutment
Rigid abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    بزودی
Transfer abutment Transfer abutment
Transfer abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
1,890,000 ريال
Free form abutment Free form abutment
Free form abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
1,750,000 ريال
Gold-cast abutment Gold-cast abutment
Gold-cast abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
3,780,000 ريال
NP-cast abutment NP-cast abutment
NP-cast abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
2,380,000 ريال
Ziocera abutment Ziocera abutment
Ziocera abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
3,230,000 ريال
Quick temporary abutment Quick temporary abutment
Quick temporary abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
1 ريال
Multi abutment Multi abutment
Multi abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    بزودی
Multi angled abutment Multi angled abutment
Multi angled abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    بزودی
Convertible abutment Convertible abutment
Convertible abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
1,290,000 ريال
Stud abutment Stud abutment
Stud abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
1,790,000 ريال
Locator abutment Locator abutment
Locator abutment
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
3,650,000 ريال

سایر قطعات پروتزی

O-Ring Retainer Cap Set O-Ring Retainer Cap Set
O-Ring Retainer Cap Set
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
590,000 ريال
O-Ring Retainer Set O-Ring Retainer Set
O-Ring Retainer Set
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
590,000 ريال
O-Ring  Set O-Ring  Set
O-Ring Set
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
540,000 ريال
Locator Replacment Male Locator Replacment Male
Locator Male Processing Kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
2,190,000 ريال
Locator Extended Replacment Male Locator Extended Replacment Male
Locator Extended Replacment Male
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
910,000 ريال
Locator Imperssion Coping Locator Imperssion Coping
Locator Imperssion Coping
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
2,410,000 ريال
Locator Lab Analog Locator Lab Analog
Locator Lab Analog
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
2,410,000 ريال
Locator Core Tool Locator Core Tool
Locator Core Tool
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
2,890,000 ريال
Locator Torque Driver Locator Torque Driver
Locator Torque Driver
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
1,580,000 ريال
TS Convertible Combination Cylinder TS Convertible Combination Cylinder
TS Convertible Combination Cylinder
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
1,290,000 ريال
TS Convertible Lab Analog TS Convertible Lab Analog
TS Convertible Lab Analog
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
420,000 ريال
TS Convertible Protect Cap TS Convertible Protect Cap
TS Convertible Protect Cap
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
890,000 ريال
TS Convertible Polishing Protector TS Convertible Polishing Protector
TS Convertible Polishing Protector
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
490,000 ريال
Angled Abutment Selector Angled Abutment Selector
Angled Abutment Selector
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
910,000 ريال
Auto Bone Collector Auto Bone Collector
Auto Bone Collector
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
3,400,000 ريال
Auto Bone Ejector Auto Bone Ejector
Auto Bone Ejector
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
780,000 ريال
Tissue Punch Tissue Punch
Tissue Punch
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
1,380,000 ريال
Height Height
Height
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
790,000 ريال
Cap Cap
Cap
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
710,000 ريال
Locator Replacement Male Locator Replacement Male
Locator Replacement Male
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
910,000 ريال
TS Convertible Plastic Cylinder TS Convertible Plastic Cylinder
TS Convertible Plastic Cylinder
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
890,000 ريال
Fixture lab analog Fixture lab analog
Fixture lab analog
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
520,000 ريال
Laboratory screw Laboratory screw
Laboratory screw
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
150,000 ريال
Bite index Bite index
Bite index
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
1,420,000 ريال
Pick-up impression coping Pick-up impression coping
Pick-up impression coping
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
980,000 ريال
Transfer impression coping Transfer impression coping
Transfer impression coping
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
980,000 ريال

کیت‎های جراحی

 Screw Removal kit  Screw Removal kit
Screw Removal
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
34,500,000 ريال
Torque Wrench Torque Wrench
Torque Wrench
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
8,950,000 ريال
Bone mill Bone mill
Bone mill
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
8,500,000 ريال
123 full kit 123 full kit
123 full kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
43,500,000 ريال
Taper kit Taper kit
Taper kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
45,500,000 ريال
123 kit 123 kit
123 kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
3,600,000 ريال
Ultra-kit Ultra-kit
Ultra-kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
28,500,000 ريال
New hanaro kit New hanaro kit
New hanaro kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
4,550,000 ريال
Prosthetic kit Prosthetic kit
Prosthetic kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
25,500,000 ريال
CAS kit CAS kit
CAS kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
58,500,000 ريال
LAS kit LAS kit
LAS kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
46,500,000 ريال
Esset kit Esset kit
Esset kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
43,500,000 ريال
MS kit MS kit
MS kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
22,500,000 ريال
Ortho kit Ortho kit
Ortho kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
1,100,000 ريال
Bone screw kit Bone screw kit
Bone screw kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
9,900,000 ريال
Custom kit Custom kit
Custom kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    بزودی
Osteo kit Osteo kit
Osteo kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
23,500,000 ريال
Osteotomy kit Osteotomy kit
Osteotomy kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
17,500,000 ريال
Sinus kit Sinus kit
Sinus kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
16,500,000 ريال
Bone spreader kit Bone spreader kit
Bone spreader kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
17,500,000 ريال
Ridge split kit - straight Ridge split kit - straight
Ridge split kit - straight
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
9,950,000 ريال
Ridge split kit - offset Ridge split kit - offset
Ridge split kit - offset
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
16,500,000 ريال
Osstem guide kit Osstem guide kit
Osstem guide kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    بزودی
Easy Screw removal kit Easy Screw removal kit
Easy Screw removal kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    ناموجود
Easy Fixture removal kit Easy Fixture removal kit
Easy Fixture removal kit
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
34,500,000 ريال

قطعات زمان جراحی

Healing Healing
Healing
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
740,000 ريال
Smart builder Smart builder
Smart builder
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
2,190,000 ريال

یونیت دندانپزشکی

K3 dental unit chair K3 dental unit chair
یونیت دندانپزشکی
کمپانی سازنده:    آستم
وضعیت:    موجود
580,000,000 ريال
سبد خرید شما بروزرسانی شد