تجهیزات مطب

آنگل ایمپلنت اپتیک ,Angle Optic,Saeyang,سایانگ
آنگل ایمپلنت اپتیک
Angle Optic

موجود

قیمت : 22,500,000 ریال
سرآنگل ایمپلنت اپتیک,Angle -Optic Ki 20,Saeyang,سایانگ
سرآنگل ایمپلنت اپتیک
Angle -Optic Ki 20

موجود

قیمت : 22,500,000 ریال
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل اپتیک,Implant Surgery Motor-Optic,Saeyang,سایانگ
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل اپتیک
Implant Surgery Motor-Optic

موجود

قیمت : 89,500,000 ریال
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل غیر اپتیک (معمولی), Implant Surgery Motor  Non optic,Saeyang,سایانگ
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل غیر اپتیک (معمولی)
Implant Surgery Motor Non optic

ناموجود

متا،آبچوراتور،تزریق گرم گوتا پرکا،Meta،EQ-v
آبچوراتور (تزریق گرم گوتا پرکا)
EQ-V
کمپانی : متا | META

به زودی

SAEYANG،Endodontic Micromotor + Apex Locator،اپکس لوکیتورفاندوروتاری،اپتیک
اپکس لوکیتور + اندوروتاري(اپتیک)
Endodontic Micromotor + Apex Locator

به زودی

ترمیمی

تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت,Es Temp Implant,SpidentT,اسپیدنت
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت
Es Temp Implant

موجود

قیمت : 980,000 ریال
نکسوبایو،سیمان موقت بدون اژونول ایمپلنت،nexiobio،T Cem Implant
سیمان موقت بدون اوژنول ایمپلنت
T Cem Implant

به زودی

ایمپلنت

Cover screw,Cover Screw,Osstem,آستم,اوستم
Cover screw
Cover Screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 150,000 ریال
MS kit,MS kit,Osstem,آستم,اوستم
MS kit
MS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 24,500,000 ریال
123 kit,123 kit,Osstem,آستم,اوستم
123 kit
123 kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 41,500,000 ریال
CAS kit,CAS kit,Osstem,آستم,اوستم
CAS kit
CAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 64,500,000 ریال
LAS kit,LAS kit,Osstem,آستم,اوستم
LAS kit
LAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 53,500,000 ریال
Bone mill,Bone mill,Osstem,آستم,اوستم
Bone mill
Bone mill
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 9,900,000 ریال
Taper kit,Taper kit,Osstem,آستم,اوستم
Taper kit
Taper kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 51,500,000 ریال
Ultra-kit,Ultra-kit,Osstem,آستم,اوستم
Ultra-kit
Ultra-kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 31,000,000 ریال
Esset kit,Esset kit,Osstem,آستم,اوستم
Esset kit
Esset kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 49,500,000 ریال
Ortho kit,Ortho kit,Osstem,آستم,اوستم
Ortho kit
Ortho kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,100,000 ریال
Osteo kit,Osteo kit,Osstem,آستم,اوستم
Osteo kit
Osteo kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 27,500,000 ریال
Sinus kit,Sinus kit,Osstem,آستم,اوستم
Sinus kit
Sinus kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 18,500,000 ریال
Cap,Cap,Osstem,آستم,اوستم
Cap
Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 880,000 ریال
Healing,Healing,Osstem,آستم,اوستم
Healing
Healing
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 970,000 ریال
123 full kit,123 full kit,Osstem,آستم,اوستم
123 full kit
123 full kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 46,500,000 ریال
Osteotomy kit,Osteotomy kit,Osstem,آستم,اوستم
Osteotom kit
Osteotom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 20,500,000 ریال
Height,Height,Osstem,آستم,اوستم
Height
Height
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 970,000 ریال
Torque Wrench,Torque Wrench,Osstem,آستم,اوستم
Torque Wrench
Torque Wrench
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 9,950,000 ریال
TS III HA Pre Mount,TS III HA Pre Mount,Osstem,آستم,اوستم
TS III HA Pre Mount
TS III HA Pre Mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,950,000 ریال
Stud abutment,Stud abutment,Osstem,آستم,اوستم
Stud abutment
Stud abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,990,000 ریال
New hanaro kit,New hanaro kit,Osstem,آستم,اوستم
New hanaro kit
New hanaro kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,550,000 ریال
Prosthetic kit,Prosthetic kit,Osstem,آستم,اوستم
Prosthetic kit
Prosthetic kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 28,500,000 ریال
Bone screw kit,Bone screw kit,Osstem,آستم,اوستم
Bone screw kit
Bone screw kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 11,000,000 ریال
Smart builder,Smart builder,Osstem,آستم,اوستم
Smart builder
Smart builder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,490,000 ریال
Angled  Abutment,Angled  Abutment,Osstem,آستم,اوستم
Angled Abutment
Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,690,000 ریال
NP-cast abutment,NP-cast abutment,Osstem,آستم,اوستم
NP-cast abutment
NP-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,780,000 ریال
Ziocera abutment,Ziocera abutment,Osstem,آستم,اوستم
Ziocera abutment
Ziocera abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,230,000 ریال
Locator abutment,Locator abutment,Osstem,آستم,اوستم
Locator abutment
Locator abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,950,000 ریال
Bite index,Bite index,Osstem,آستم,اوستم
Bite index
Bite index
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,420,000 ریال
Transfer abutment,Transfer abutment,Osstem,آستم,اوستم
Transfer abutment
Transfer abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,980,000 ریال
Bone spreader kit,Bone spreader kit,Osstem,آستم,اوستم
Bone spreader kit
Bone spreader kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 19,500,000 ریال
O-Ring  Set,O-Ring  Set,Osstem,آستم,اوستم
O-Ring Set
O-Ring Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 640,000 ریال
Temporary Abutment,Temporary Abutment,Osstem,آستم,اوستم
Temporary Abutment
Temporary Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,650,000 ریال
Screw Removal, Screw Removal kit,Osstem,آستم,اوستم
Remover screw Kit
Remover screw Kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 37,500,000 ریال
TSIV SA Fixture no-mount,TSIV SA Fixture no-mount,Osstem,آستم,اوستم
TSIV SA Fixture no-mount
TSIV SA Fixture no-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,850,000 ریال
Free form abutment,Free form abutment,Osstem,آستم,اوستم
Free form abutment
Free form abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,950,000 ریال
Gold-cast abutment,Gold-cast abutment,Osstem,آستم,اوستم
Gold-cast abutment
Gold-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,200,000 ریال
Tissue Punch,Tissue Punch,Osstem,آستم,اوستم
Tissue Punch
Tissue Punch
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,580,000 ریال
TSIII SA Fixture NO-mount,TSIII SA Fixture NO-mount,Osstem,آستم,اوستم
TSIII SA Fixture NO-mount
TSIII SA Fixture NO-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,850,000 ریال
TSIV SA Fixture pre-mount,TSIV SA Fixture pre-mount,Osstem,آستم,اوستم
TSIV SA Fixture pre-mount
TSIV SA Fixture pre-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,050,000 ریال
TSIII CA Fixture pre-mount,TSIII CA Fixture pre-mount,Osstem,آستم,اوستم
TSIII CA Fixture pre-mount
TSIII CA Fixture pre-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,750,000 ریال
Convertible abutment,Convertible abutment,Osstem,آستم,اوستم
Convertible abutment
Convertible abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,490,000 ریال
TSIII  CA Fixture NO-mount,TSIII CA Fixture NO-mountfi,Osstem,آستم,اوستم
TSIII CA Fixture NO-mount
TSIII CA Fixture NO-mountfi
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,550,000 ریال
Laboratory screw,Laboratory screw,Osstem,آستم,اوستم
Laboratory screw
Laboratory screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 250,000 ریال
Angled Abutment Ziocera,Angled Abutment Ziocera,Osstem,آستم,اوستم
Angled Abutment Ziocera
Ziocera Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,950,000 ریال
Locator Core Tool,Locator Core Tool,Osstem,آستم,اوستم
Locator Core Tool
Locator Core Tool
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,190,000 ریال
Auto Bone Ejector,Auto Bone Ejector,Osstem,آستم,اوستم
Auto Bone Ejector
Auto Bone Ejector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 980,000 ریال
Quick temporary abutment,Quick temporary abutment,Osstem,آستم,اوستم
Quick temporary abutment
Quick temporary abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,190,000 ریال
Ridge split kit - offset,Ridge split kit - offset,Osstem,آستم,اوستم
Ridge split kit - offset
Ridge split kit - offset
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 19,500,000 ریال
Easy Fixture removal kit,Easy Fixture removal kit,Osstem,آستم,اوستم
Easy Fixture removal kit
Easy Fixture removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 34,500,000 ریال
Locator Lab Analog,Locator Lab Analog,Osstem,آستم,اوستم
Locator Lab Analog
Locator Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,710,000 ریال
Fixture lab analog,Fixture lab analog,Osstem,آستم,اوستم
Fixture lab analog
Fixture lab analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 620,000 ریال
 Straight Abutment Ziocera,Straight Abutment Ziocera,Osstem,آستم,اوستم
Straight Abutment Ziocera
Straight Abutment Ziocera
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,550,000 ریال
O-Ring Retainer Set,O-Ring Retainer Set,Osstem,آستم,اوستم
O-Ring Retainer Set
O-Ring Retainer Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 690,000 ریال
Auto Bone Collector,Auto Bone Collector,Osstem,آستم,اوستم
Auto Bone Collector
Auto Bone Collector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,750,000 ریال
Ridge split kit - straight,Ridge split kit - straight,Osstem,آستم,اوستم
Ridge split kit - straight
Ridge split kit - straight
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 11,500,000 ریال
پودر استخوان ساز DM Bone,Bone Graft | DM Bone,Meta,متا
پودر استخوان ساز DM Bone
Bone Graft | DM Bone
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,680,000 ریال
پودر استخوان ساز  Sorbone,Bone Graft | Sorbone,Meta,متا
پودر استخوان ساز Sorbone
Bone Graft | Sorbone
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,780,000 ریال
Locator Torque Driver,Locator Torque Driver,Osstem,آستم,اوستم
Locator Torque Driver
Locator Torque Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,880,000 ریال
O-Ring Retainer Cap Set,O-Ring Retainer Cap Set,Osstem,آستم,اوستم
O-Ring Retainer Cap Set
O-Ring Retainer Cap Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 690,000 ریال
Angled Abutment Selector,Angled Abutment Selector,Osstem,آستم,اوستم
Angled Abutment Selector
Angled Abutment Selector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Locator Replacement Male,Locator Replacement Male,Osstem,آستم,اوستم
Locator Replacement Male
Locator Replacement Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Locator Male Processing Kit,Locator Replacment Male,Osstem,آستم,اوستم
Locator Male Processing Kit
Locator Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,390,000 ریال
Locator Imperssion Coping,Locator Imperssion Coping,Osstem,آستم,اوستم
Locator Imperssion Coping
Locator Imperssion Coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,710,000 ریال
TS Convertible Lab Analog,TS Convertible Lab Analog,Osstem,آستم,اوستم
TS Convertible Lab Analog
TS Convertible Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 540,000 ریال
Pick-up impression coping,Pick-up impression coping,Osstem,آستم,اوستم
Pick-up impression coping
Pick-up impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,150,000 ریال
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw,TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw,Osstem,آستم,اوستم
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,050,000 ریال
TS Convertible Protect Cap,TS Convertible Protect Cap,Osstem,آستم,اوستم
TS Convertible Protect Cap
TS Convertible Protect Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Transfer impression coping,Transfer impression coping,Osstem,آستم,اوستم
Transfer impression coping
Transfer impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,150,000 ریال
TS Convertible Plastic Cylinder,TS Convertible Plastic Cylinder,Osstem,آستم,اوستم
TS Convertible Plastic Cylinder
TS Convertible Plastic Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Locator Extended Replacment Male,Locator Extended Replacment Male,Osstem,آستم,اوستم
Locator Extended Replacment Male
Locator Extended Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
TS Convertible Polishing Protector,TS Convertible Polishing Protector,Osstem,آستم,اوستم
TS Convertible Polishing Protector
TS Convertible Polishing Protector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 590,000 ریال
TS Convertible Combination Cylinder,TS Convertible Combination Cylinder,Osstem,آستم,اوستم
TS Convertible Combination Cylinder
TS Convertible Combination Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,490,000 ریال
Rigid abutment,Rigid abutment,Osstem,آستم,اوستم
Rigid abutment
Rigid abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Easy Screw removal kit,Easy Screw removal kit,Osstem,آستم,اوستم
Easy Screw removal kit
Easy Screw removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Custom kit,Custom kit,Osstem,آستم,اوستم
Custom kit
Custom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Multi abutment,Multi abutment,Osstem,آستم,اوستم
Multi abutment
Multi abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Osstem guide kit,Osstem guide kit,Osstem,آستم,اوستم
Osstem guide kit
Osstem guide kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Multi angled abutment,Multi angled abutment,Osstem,آستم,اوستم
Multi angled abutment
Multi angled abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

meta،Sorbone.Syringe،پودر استخوان ساز رنگی،متا
پودر استخوان ساز سرنگی
Sorbone.Syringe
کمپانی : متا | META

به زودی

سبد خرید شما بروزرسانی شد