رویدادهای آینده
هشتمین کنگره دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

هشتمین کنگره دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

تاریخ برگزاری : 1397/06/23 - 1397/06/21

مکان برگزاری : تهران   دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دندانپزشکی


رویکردهای نوین دندانپزشکی در زندگی نوین